NCS explained in Thai ~ NCS คืออะไร


New COUNSELING Service               

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากร

นิว เคาน์เซ็ลลิ่ง เซอร์วิส 
เราคือใคร?                                                                                             ลิงค์ไปบทความต่าง ฯ

 

     New Community Services (NCS) จัดตั้งขึ้นในปี 2002 โดย ให้บริการด้านคำปรึกษาต่อคนไทยและคนต่างชาติ ทางเรายินดีให้บริการต่อทุกท่านโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ความเชื่อ เพศ สัญชาติ รวมถึงการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับเพศหรืออายุ

     ในปี2011NCSได้เปลียนชื่อให้เป็น นิว เคาน์เซ็ลลิ่ง เซอร์วิส (New Counseling Service)

NCS เต็มใจ ช่วยเหลือในการดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ในสังคมให้ดีและยั่งยืน ต่อผู้ที่ไม่มีโอกาสเนื่องจากความยากจน โดยผลประโยชน์ของการดำเนินการนั้นทางเราจะบริจาคเข้ากิจกรรมทางการกุศล เช่น โครงการทุนการศึกษา โครงการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

     NCS ให้คำปรึกษาหลากหลายประเภทได้แก่ บริการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว แบบกลุ่ม และบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ เราเชื่อมั่นในการเข้าถึงท่านโดยที่ท่านเป็นศูนย์กลางซึ่งหมายความว่าเรา ยินดีที่จะไปให้คำปรึกษาถึงที่อยู่ของท่านเราให้ความสำคัญทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงการให้กำลังใจท่าน รวมทั้งกระบวนการบำบัดจิตใจภายใน เพื่อนำท่านที่จะใช้ชีวิตสมดุล อย่างมีความสุข

     ในการพัฒนาศักยภาพจากภายในและด้านอื่นๆ “ NCS ช่วยให้ฉันพัฒนาบุคลิกภาพได้ดีขึ้น ” อดีตผู้เข้ารับคำปรึกษา หากมีคำถาม โปรดติดต่อมาที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-279-8503 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหรือนัดพบกับผู้ให้คำปรึกษา

     เราสามารถช่วยท่านได้อย่างไร ? การให้คำปรึกษาของเราครอบคลุมในทุกด้านของชีวิตท่าน ผู้ให้คำปรึกษาที่ NCS เป็น ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการกับ ปัญหาในชีวิตส่วนตัวและชีวิตในที่ทำงานของท่าน และยังสามารถช่วยให้ท่านพบกับคำตอบที่ท่านต้องการได้


NCSอยู่ภายไต้มุลนิธิชีวิตเบิกบาน หรือชื่อภาษาอังกฤษ LEAF Foundation